nationalehypotheekgarantie

Nationale Hypotheek Garantie
Zekerheid én voordeel voor de huizenkoper

Nationale Hypotheek Garantie (NHG) voor een veilige en verantwoorde lening.

Wat is het en hoe werkt het?

De Nationale Hypotheek Garantie wordt verstrekt door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. Het is de naam van de garantie die u kunt krijgen bij het afsluiten van een lening als u een woning koopt en/of als u uw woning gaat verbouwen. Hiermee staat het Waarborgfonds borg voor de terugbetaling van uw hypotheek aan de geldverstrekker. Natuurlijk maakt u bij het aangaan van de lening samen met uw geldverstrekker goede en verstandige afspraken over de betaling van uw woonlasten. Er kunnen zich echter situaties in uw leven voordoen waardoor het aflossen van de lening niet meer mogelijk is. Bijvoorbeeld als uw inkomen vermindert door werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Het kan voorkomen dat u in zo’n geval uw woning moet verkopen en dat de opbrengst van uw woning lager is dan het bedrag dat u nog moet terugbetalen. Er ontstaat dan een restschuld. Het Waarborgfonds betaalt deze restschuld aan de geldverstrekker. Door deze zekerheid van de NHG zal de geldverstrekker u een aantal voordelen bieden.

De aanvraag van de NHG wordt tegelijkertijd met de aanvraag van de hypothecaire lening bij de geldverstrekker ingediend. De geldverstrekker beoordeelt of u in aanmerking komt voor de NHG. Voldoet u aan de voorwaarden (zie hieronder), dan wordt de offerte van de lening uitgebracht op NHG-condities. U hoeft de aanvraag van de NHG dus niet apart te doen.

Voordelen van NHG

 1. Lagere hypotheekrente
  Door de borgstelling beloont de geldgever u met een lagere hypotheekrente. Uw rentevoordeel kan oplopen tot maar liefst 0,6%. Afhankelijk van de hoogte van uw lening kan dit elk jaar opnieuw honderden euro’s voordeel bieden.
 2. Veilig en verantwoord lenen
  Met Nationale Hypotheek Garantie weet u zeker dat u bij een normaal uitgavenpatroon altijd voldoende geld overhoudt voor andere belangrijke uitgaven.
 3. Kosten fiscaal aftrekbaar
  Alle kosten die u moet maken om Nationale Hypotheek Garantie te verkrijgen, zijn fiscaal aftrekbaar.
 4. Kwijtschelding
  Als in het geval van een gedwongen verkoop blijkt dat u geen schuld hebt aan deze verkoop en u hebt geprobeerd de restschuld zoveel mogelijk te beperken, zal de stichting u de restschuld kwijtschelden.

Voorwaarden

Om voor een Nationale Hypotheek Garantie voor aankoop van een woning in aanmerking te komen, moet u onder andere voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Maximale kosten
  De Nationale Hypotheek Garantie hanteert een zogenaamde kostengrens. Dit houdt in dat het hypotheekbedrag nooit meer mag zijn dan een bepaald bedrag*. De kostengrens is altijd inclusief bijkomende kosten voor bijvoorbeeld notariskosten, afsluitprovisie en eventuele overdrachtsbelasting. NHG stelt het percentage bijkomende kosten voor bestaande woningen en bij nieuwbouwwoningen standaard op 6%. Dit betekent dat de koopsom niet hoger mag zijn dan de geldende kostengrens minus 6%.
 • Woning moet uw hoofdverblijf zijn
  U moet de woning als hoofdverblijf gaan bewonen. NHG is niet mogelijk bij recreatiewoningen.
 • Voldoende inkomen
  Uw inkomen kan voortvloeien uit verschillende bronnen van inkomsten. Zie onderaan deze pagina voor een toelichting op de berekeningen.
 • Taxatierapport
  Bij een bestaande woning moet uw aanvraag vergezeld gaan van een taxatierapport, opgesteld door een taxateur die voldoet aan de eisen van de Nationale Hypotheek Garantie.
 • Kwaliteitsverbetering bij aankoop bestaande woning
  Als u wilt, kunt u bij aankoop van uw woning de kosten voor kwaliteitsverbetering (bestaande woning) of meerwerk (nieuwbouw) gedeeltelijk meefinancieren. De kosten hiervan moeten blijken uit een taxatierapport, een bouwkundig rapport en/of een door uzelf opgemaakte specificatie. Het bedrag voor kwaliteitsverbetering wordt in depot gehouden door de geldverstrekker. Dit betekent dat, op het moment dat u door middel van facturen kunt aantonen dat (een deel van) de kwaliteitsverbetering is uitgevoerd, de geldgever (een deel van) dit bedrag uitbetaalt.
 • Toetsing kredietwaardigheid
  De geldgever toetst uw gegevens bij de Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel. Bij het BKR staan uw financiële verplichtingen zoals persoonlijke leningen, doorlopende kredieten en credit cards geregistreerd. Als op uw naam een fi nanciële verplichting staat geregistreerd, zal de geldgever bij de toets voor de NHG met deze financiële verplichtingen rekening houden. Aan de hand van bepaalde codes registreert het BKR of u problemen heeft gehad met het terugbetalen van leningen. Afhankelijk van de geregistreerde gegevens bij het BKR kan dit een belemmering vormen voor het verkrijgen van de NHG.

* De kostengrens bij NHG verandert regelmatig. Voor de huidige hoogte van de kostengrens kunt u kijken op de website van NHG (www.nhg.nl).

Toelichting op ‘Voldoende inkomen’

Uw inkomen kan voortvloeien uit verschillende bronnen van inkomsten. Daarbij worden de volgende berekeningen voor het toetsinkomen gehanteerd:

 • Vaste baan: Bij inkomen uit een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, een vaste baan dus, wordt uitgegaan van het huidige inkomen volgens de werkgeversverklaring.
 • Nog geen vaste baan: Heeft u een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, dus nog geen vaste baan, dan kan ook worden uitgegaan van het huidige inkomen volgens de werkgeversverklaring. Voorwaarde is dat uw werkgever een intentieverklaring afgeeft met de volgende strekking: ‘Bij gelijkblijvend functioneren en ongewijzigde bedrijfsomstandigheden wordt de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd bij beëindiging daarvan opgevolgd door een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd’. Wanneer u een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd heeft en geen intentieverklaring krijgt van uw werkgever, dan wordt uw toetsinkomen vastgesteld op basis van het gemiddelde inkomen over de afgelopen drie kalenderjaren.
 • Onregelmatig werk: Als u een flexibele arbeidsrelatie heeft, zoals seizoenswerk, flexwerk/uitzendwerk, als oproep- of invalkracht of werk op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (zonder intentieverklaring), wordt het toetsinkomen vastgesteld op basis van het gemiddelde inkomen over de afgelopen drie kalenderjaren. Eventuele inkomensvervangende uitkeringen mogen worden meegeteld.
 • Zelfstandig ondernemer: Als u een inkomen uit eigen onderneming heeft, dan is uw toetsinkomen de gemiddelde nettowinst of het gemiddelde bedrijfsresultaat van de afgelopen drie kalenderjaren tot maximaal de nettowinst of het bedrijfsresultaat genoten in het laatste kalenderjaar.
nationale-hypotheek-garantie
null

Een vrijblijvend hypotheekgesprek aanvragen?

» Oriëntatiegesprek is kosteloos;
» Geheel vrijblijvend;
» 100% onafhankelijk;
» Bij ons op kantoor of bij u thuis.
Afspraak maken »
Bel mij terug »